Polityka prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), spółka działająca pod firmą Flavours Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługiwać Pani/Panu będą wymienione poniżej prawa dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Flavours Factory Sp. z o.o., a jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO, informujemy, że zastosowanie mają informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy (stanowisko) i inne podobne informacje, jest firma działająca pod firmą Flavours Factory Sp. z o.o.z siedzibą w Klembowie przy ul. Jasna 1, Lipka, 05-205 Klembów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000454180 (dalej jako "Spółka").
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze Spółką można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@flavoursfactory.com, tel.  22 122 82 29
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia działalności gospodarczej i gospodarczej pomiędzy Spółką a Pani/Panem lub pomiędzy Spółką a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
  b.) dostarczania Ci treści marketingowych przez Spółkę w sposób, na który wyraziłeś zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes Spółki polega na dostarczaniu Ci treści marketingowych w okresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dodatkowo w sposób, na który wyraziłeś zgodę;
  c.) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  d.) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a.) dostawcy systemów i usług informatycznych;
  b.) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe, jakościowe, windykacyjne, prawne, analityczne lub marketingowe;
  c.) operatorzy pocztowi i kurierzy;
  d.) operatorom systemów płatności elektronicznych i bankom w zakresie realizacji płatności;
  e.) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na jeden z naszych adresów e-mail lub poprzez pozyskanie ich z publicznie dostępnych stron internetowych.
 6. Spółka może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich (w tym do USA) m.in. w związku z:
  a.) działania w mediach społecznościowych oraz korzystanie z wtyczek lub innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  b.) korzystanie z narzędzi analitycznych służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich narzędzi jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży lub innych zawartych umów – przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży lub innych zawartych umów; (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną – przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną; (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu dostarczania Pani/Panu treści marketingowych przez Spółkę – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie; (iv) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d powyżej – przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną; b) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. e powyżej – do czasu przedawnienia roszczenia. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Każda zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka żąda cofnięcia zgód w formie pisemnej (pismem wysłanym na adres ul. l ul. Jasna 1, Lipka, 05-205 Klembów ub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@flavoursfactory.com
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do otrzymania danych i przekazania ich innemu administratorowi lub do żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia tych danych bezpośrednio do innego administratora.
 11. Chronimy dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą środków technicznych Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych i wyłącznie w niezbędnym zakresie, natomiast dostęp do systemów jest przyznawany za pomocą unikalnego identyfikatora i chroniony hasłem.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia działalności gospodarczej i gospodarczej pomiędzy Spółką a Tobą lub pomiędzy Spółką a podmiotem, który reprezentujesz. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych przez Spółkę danych osobowych, Spółka nie będzie mogła świadczyć na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną ani zawierać z Państwem umów sprzedaży lub innych umów.

Jacek Bednarek
Prezes Zarządu
Flavours Factory Sp. z o.o.